Zóna registrovaných členov a navštevníkov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Potvrdzujem, že údaje a informácie uvedené v tomto registračnom formulári sú správne a pravdivé a týmto dávam, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas SAVLMZ na spracovanie mojich osobných údajov poskytnutých za účelom mojej registrácie návštevníka internetovej stránky SAVLMZ. Som si vedomý/á skutočnosti, že svoj vyššie uvedený súhlas môžem kedykoľvek, aj bez udania dôvodu a s použitím akýchkoľvek prostriedkov odvolať.